Gebruikersovereenkomst website FietsTelweek en FietsTelApp

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

De FietsTelweek, deze website en de FietsTelApp Vlaanderen zijn een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen. Fietsberaad Vlaanderen hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Indien aan de gebruikers persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat: 

  • de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken
  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden
  • de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren
  • Fietsberaad Vlaanderen zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.
  • Andere verzamelde (geaggregeerde/niet-persoonsgebonden) data verzameld via de FietsTelApp worden anoniem gebruikt en zijn beschikbaar als open data voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden voor het fietsbeleid in Vlaanderen.

De volledige gebruikersovereenkomst vind je hieronder:

Artikel 1: Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Fietsberaad Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Fietsberaad Vlaanderen zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.  Fietsberaad Vlaanderen is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

Fietsberaad Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of disfunctioneren van het systeem. Fietsberaad Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Fietsberaad Vlaanderen oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Fietsberaad Vlaanderen de elementen goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Fietsberaad Vlaanderen en de eigenaars van deze sites.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Fietsberaad Vlaanderen. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietsberaad Vlaanderen. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4: Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Fietsberaad Vlaanderen verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Fietsberaad Vlaanderen gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties en campagnes. Fietsberaad Vlaanderen verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden. 

Fietsberaad Vlaanderen verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Fietsberaad Vlaanderen maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Fietsberaad Vlaanderen is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De gebruiker kan Fietsberaad Vlaanderen hiervoor contacteren op het adres te 1030 Brussel, Paviljoenstraat 9 of via info@fietsberaad.be.

Artikel 5: Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Auteursrechten van foto's opgeladen via de website

Bezoekers die via de site, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, beelden inzenden, mogen dat enkel doen met beelden waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Deelnemers behouden de auteursrechten op de ingezonden foto('s).

De deelnemers gaan ermee akkoord dat FietsTelweek de foto('s) kan gebruiken voor algemene communicatie, als promotie voor de betreffende actie en de foto('s) kan verspreiden naar derden, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor FietsTelweek. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van FietsTelweek geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van de FietsTelweek gebruik maken.

Deelnemen aan campagnes

Wie zich bij deelname aan een campagne akkoord verklaart met de privacyverklaring van de Fietsberaad Vlaanderen, geeft Fietsberaad Vlaanderen de toestemming hem/haar via e-mail op de hoogte te brengen van de resultaten van de campagne.

Artikel 6: Informatie verzameld door de FietsTelApp

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u kunnen identificeren als individu, dat kan direct of indirect door de combinatie met andere informatie die Fietsberaad Vlaanderen heeft. Opdat u de app kan downloaden en gebruiken, kan Fietsberaad Vlaanderen enkele persoonlijke gegevens van u vragen zoals uw emailadres.

Fietsberaad Vlaanderen verzamelt via de FietsTelApp ook niet-persoonlijke gegevens, die u niet direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren als individu, zoals het type apparaat dat u gebruikt, besturingssysteem, mobiele browser, uw app gebruik, real-time locatie (gebaseerd op de informatie van het besturingssysteem van uw apparaat) en de gegevens van uw versnellingsmeter en gyroscoop. Verder, afhankelijk van het type van uw apparaat en uw toestemmingen, verzamelt de FietsTelApp ook volgende gegevens via het besturingssysteem van uw apparaat: informatie over uw activiteit, fietsdetectie en aantal fietsverplaatsingen, bluetooth gegevens en batterij gegevens.

U gaat ermee akkoord dat de FietsTelApp een pseudoniem FietsTel ID nummer op uw apparaat opslaat dat zal gebruikt worden om een profiel te vervaardigen zoals hieronder wordt uitgelegd. De veronderstellingen die de FietsTelApp maakt op basis van de verzamelde niet-persoonlijke gegevens kunnen steeds getoetst worden aan uw pseudonieme gegevens.

Om alle twijfel te vermijden, definieert Fietsberaad Vlaanderen pseudonieme gegevens als persoonlijke gegevens, verwerkt op zo een manier dat ze niet kunnen toegeschreven worden aan uw persoon zonder aanvullende informatie te gebruiken, die door Fietsberaad Vlaanderen apart wordt bewaard en wordt onderworpen aan alle technische en organisatorische maatregelen betreffende dit onderwerp.