Wedstrijdreglement

 1. Reglement is van toepassing op de “FietsTelWeek” wedstrijd van Fietsberaad Vlaanderen (verder te noemen: "de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te 1030 Schaarbeek aan Paviljoenstraat 9.").
 2. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van FietsTelWeek Vlaanderen en loopt van 19 september 2016 (00:00 uur) tot en met 26 september 2015 (23:59:59 uur). Het betreft een tijdelijke Wedstrijd zonder aankoopverplichting waarbij, in de vermelde periode prijzen uitgereikt worden aan deelnemers die aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen (zie ook artikel 8 en 10 hiervoor).
 3. De wedstrijd en winnaars zullen bekend gemaakt worden via de FietsTelApp, email en via de Facebookpagina facebook.com/FietsTelWeekVL, de twitter pagina twitter.com/fietstelweekvl en de instagram-pagina instagram.com/fietstelweekvl.
 4. Deelname aan de FietsTelweek en deze wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde personen.
 5. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.
 6. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavig Reglement. De deelnemer verklaart tevens het reglement te hebben gelezen en het te begrijpen.
 7. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een bevoegdelijk ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. De deelnemer zal in zodanig geval geen aanspraken jegens Organisator kunnen doen gelden. Voornoemd formulier zal aan winnaars worden toegestuurd.
 8. De opdracht van de wedstrijd bestaat erin: De FietsTelApp te downloaden en elke dag van 19 tot en met 26 september te gebruiken. Voor een correct gebruik van de FietsTelApp moeten de mobiele instellingen van je smartphone goed staan. WiFi en GPS (locatiebepaling) moeten aan staan en de optie locatiemodus ‘accubesparing’ of ‘lage accuraatheid’ moet je uitzetten. Hierdoor maakt de deelnemer kans om elke dag van de FietsTelweek een prijs te winnen. Op de dagen dat de deelnemer de FietsTelApp niet gebruikt heeft maakt hij geen kans om een prijs te winnen. Uit de deelnemers die aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen wordt dagelijks om 16u de winnaar van vorige dag getrokken door een onschuldige hand. De eerste winnaar zal op 20 september bepaald worden en de laatste winnaar op 27 september.
 9. De FietsTelApp kan via de Apple Store en Google Playstore gedownload worden (op de compatibele toestellen) en is eigendom van de Organisator. Op geen enkele manier zijn de Google Playstore of de Apple Store betrokken als partner, sponsor of 3de partij in deze wedstrijd, activiteit of app.
 10. Er worden in totaliteit 7 dagprijzen en 5 weekprijzen uitgereikt. De dagprijzen worden uitgereikt van 20 tot en met 26 september, de weekprijzen worden uitgereikt op 27 september. Er worden vijf weekprijzen uitgereikt, één per Vlaamse provincie, telkens aan een deelnemer die voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden beschreven in punt 8 en woonachtig is in desbetreffende provincie.
  • De dagprijs bestaat uit:
   • waardebon van iBike ter waarde van € 100 tezamen met
   • één van volgende hoofdpakketten van Smartmat
    • 3 dagen-menu voor 4 personen (3 maaltijden voor 4 personen) ter waarde van €75
    • 2 personen menu (4 maaltijden voor 2 personen) ter waarde van €65
    • Single bag (4 maaltijden voor 1 persoon) ter waarde van €49
    • Quick & Easy-menu voor 4 personen (4 maaltijden voor 4 personen) ter waarde van €89
    • Quick & Easy-menu voor 2 personen (4 maaltijden voor 2 personen) ter waarde van €65
    • Veggie menu voor 4 personen (3 maaltijden voor 4 personen) ter waarde van €75
    • Veggie menu voor 2 personen (4 maaltijden voor 2 personen) ter waarde van €65
   • én één ontbijtpakket van Smartmat ter waarde van €22.
  • De weekprijs bestaat uit één van volgende fietsen van Oxford bikes, telkens ter waarde van €630:
   • Oxford bike type Team Nexus 8, vrouwen of mannenmodel
   • Oxford bike type Buster 21V, vrouwen of mannenmodel
 11. De winnaar zal gecontacteerd worden door de Organisator en vervolgens gevraagd worden zijn/haar gegevens door te sturen.
 12. Indien de organisator overtuigd is dat een deelnemer eventueel schade kan toebrengen aan het imago van de FietsTelWeek of de Organisator, zal de Organisator de deelnemer onmiddellijk uit de wedstrijd verwijderen. Deze schade kan onder meer (zonder limitatief te zijn) worden veroorzaakt door: zichtbare of onzichtbare (allusies op) seksuele, discrimineerde, negatieve en/of politiek getinte uitingen, negatieve en/of aanstootgevende uitspraken en/of beelden gericht of niet tegen de organisator of de FietsTelWeek. De deelnemer ziet af van alle eigendoms- en imagorechten, zowel materieel als intellectueel.
 13. De Organisator is op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade veroorzaakt door deelname van deze wedstrijd.
 14. Men kan maar één keer als individu winnen en bijgevolg in aanmerking komen voor een prijs.
 15. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
 16. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, de prijs niet toe te kennen, in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
 17. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 18. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit Reglement schendt, van deelname uit te sluiten.
 19. De deelnemer die per e-mail bericht heeft ontvangen dat hij/zij de winnaar is van een prijs, wordt gecontacteerd door de organisator om verdere details te bespreken. De winnaar van de dagprijzen zal uiterlijk binnen 5 dagen na afloop van de wedstrijd worden gecontacteerd via e-mail alsook vermeld worden als winnaar op de sociale kanalen van de Organisator. De winnaars van de weekprijzen zullen uiterlijk binnen 5 dagen na afloop van de wedstrijd worden gecontacteerd via e-mail alsook vermeld worden als winnaar op de sociale kanalen van de Organisator. Indien de winnaar niet TIJDIG (binnen 2 dagen) reageert, zal de Organisator een andere winnaar kiezen.
 20. Voor winnaars onder de 18 jaar wordt de prijs pas toegestuurd nadat de Organisator het aan de deelnemer toegestuurde goedkeuringsformulier, ondertekend retour, heeft ontvangen. Dit document dient per post gestuurd te worden naar Fietsberaad Vlaanderen, VVSG vzw, Paviljoenstraat 9 te 1030 Schaarbeek voor inwoners uit België.
 21. Een winnaar kan uiterlijk tot 15 oktober 2016 beroep doen op uitkering van de prijs, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalen.
 22. De prijzen zijn persoonsgebonden (en dus niet overdraagbaar) en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 23. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe deze aan de Organisator.
 24. De Organisator behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.
 25. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat hun naam, voornaam en woonplaats op de hiervoor genoemde website(s) mag worden gepubliceerd, zonder dat Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Indien en voor zover vereist doet de deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet hem/haar ter zake toekent.
 26. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaar is alsdan niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.
 27. Uitgezonderd het geval voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.
 28. Over de uitslag van de Wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 29. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving worden behandeld. Geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens kunnen gedeeld worden met derde partijen in een open data filosofie ter stimulering van hergebruik van mobiliteitsdata in Vlaanderen.
 30. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens, zullen de gegevens van de deelnemers in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie van de FietsTelWeek via de Organisator, die instaat voor hun behandeling. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden.
 31. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de organisatoren.
 32. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet of de applicatie, een of meer van de in dit Reglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens. Voorts sluit Organisator voor zover wettelijk mogelijk iedere overige aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd volledig uit.
 33. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 34. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 35. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de Wedstrijd voortijdig te beëindigen en/of te verlaten indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
 36. De organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de organisator.
 37. Eventuele geschillen voortvloeiende uit dit Reglement of de Wedstrijd dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 38. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Wedstrijd kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Fietsberaad Vlaanderen, Paviljoenstraat 9 te 1030 Schaarbeek voor inwoners uit België.
 39. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement. Door dit reglement te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij het reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.
 40. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.
 41. Georganiseerde en/of collectieve – die buiten de groepsdeelnames via de FietsTelApp vallen - deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 42. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site, mobiele telefoon en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
 43. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.
 44. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig. De Organisator behoudt zich het recht om deze gegevens te controleren op basis van de identiteitskaart.